Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

 • De algemene verkoopsvoorwaarden beheersen de huidige en toekomstige contractuele relatie(s) tussen Zorg In Vlaanderen en de Klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant, en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen. Door het enkele feit van de bestelling, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk de algemene verkoopsvoorwaarden.De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle informatie die verstrekt wordt op offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten en andere documenten gecommuniceerd door Zorg In Vlaanderen.Telkens brengt de aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden door de Klant de verzaking aan diens eigen algemene voorwaarden met zich mee, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Afwijkingen en aanvullingen aan de algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts tegenstelbaar aan Zorg In Vlaanderen mits een schriftelijke bevestiging.

 

OFFERTES

 • De door Zorg In Vlaanderen opgestelde offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders in de offerte is vermeld.  Daarna hebben ze enkel een informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW tenzij anders vermeld. Zorg In Vlaanderen is enkel gehouden door deze offertes indien de aanvaarding door de Klant binnen voormelde termijn Zorg In Vlaanderen schriftelijk bereikt heeft. Voor een registratie op Zorg In Vlaanderen is er echter maar één tarief geldig en bedraagt 9,99 euro/maand, te betalen bij aanvang van lidmaatschap, de eerste 30 dagen hiervan worden gratis aangeboden en kan er contact opgenomen worden met onze support ter ondersteuning en vervollediging van zijn/haar profiel. Hiervoor kan de gebruiker onbeperkt gebruik maken van alle tools/diensten gedurende deze overeengekomen periode. De proefperiode wordt automatisch verlengd naar een abonnement ten belope van 12 maanden, tenzij dit door de klant wordt stopgezet voor de vervaldatum van de proefperiode, indien voor het verstrijken van het abonnement het account niet wordt stopgezet door de Klant wordt dit abonnement automatisch verlengd voor de volgende 12 maanden.
 • Wijzigingen aan de offertes zijn slechts geldig indien zij door Zorg In Vlaanderen schriftelijk zijn aanvaard.De offertes zijn één en ondeelbaar, uniek en persoonlijk. De offertes gelden slechts voor de diensten/prestaties die erin zijn vermeld en niet tevens voor om het even welke aanvullende dienst/prestatie die/dat noodzakelijk zou blijken voor de uitvoering van de overeenkomst. De offertes gelden bovendien enkel voor zover de door de Klant verstrekte gegevens volledig en correct zijn. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden, de bestelling zoals omschreven in de offerte moet het voorwerp uitmaken van een geschreven verzoek van de Klant, bij gebreke waaraan, er steeds en onherroepelijk van zal worden uitgegaan dat de bestelling conform de verbale instructies van de Klant in regie werden uitgevoerd.

 

OVEREENKOMST

 • Een overeenkomst, hoe ook genaamd, komt tot stand na het aanmaken van een profiel door de Klant of een medewerker van Zorg In Vlaanderen. Bij een telefonische of mondelinge aanvaarding van de offerte door de Klant,  wordt de overeenkomst uitgevoerd conform de offerte van Zorg In Vlaanderen en op risico van de Klant. Partijen erkennen en aanvaarden dat de navolgende facturatie alsdan de juiste weergave is van de overeenkomst tussen partijen en hieruit de aanvaarding van de offerte met zijn algemene voorwaarden kan worden afgeleid. De overeenkomst geldt als een dienstverleningsovereenkomst en als een koop/verkoopovereenkomst.

 

OVERDRACHT EN ONDEELBAARHEID

 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorg In Vlaanderen, kan de Klant haar rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst niet aan anderen overdragen. Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee (2) of meer klanten, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

 

PRIJZEN

 • Het ter beschikking stellen van prijslijsten (onder meer documentatie, algemene bedrijfsinformatie, …) gebeurt enkel ter inlichting en zonder enige verbintenis in hoofde van de aannemer.

 

LEVERING

 • Zorg In Vlaanderen verbindt er zich toe over te gaan tot levering van de dienst bij de Klant.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker is verantwoordelijk voor het verwerven van rechten voor de inhoud (tekst, foto’s, recensies, links, enz.) die ze uploaden naar Zorg In Vlaanderen. Zij zorgen ervoor dat ze alle rechten hebben met betrekking tot de inhoud die zij publiceren op het Zorg In Vlaanderen platform en daardoor geen inbreuk maken op rechten van derden. De gebruiker is verantwoordelijk als hij/zij reglementen schendt en hij/zij begrijpt dat het verboden is om op Zorg In Vlaanderen inhoud te publiceren die: Vergelijkende reclame bevat

 • Voor – en na foto’s gebruikt, omdat het vaak om acteurs gaat en is misleidend
 • Geen foto’s van patiënten gebruikt, want dan schend je de wet van de privacy
 • Geen verband heeft met het beoordeelde item
 • Irrelevante of opzettelijk incorrecte informatie bevat
 • Immoreel, pornografisch of op andere wijze aanstootgevend is
 • De rechten van derden schendt, in het bijzonder auteursrechten
 • Op andere wijze de wetten die van toepassing zijn schendt of een criminele handeling weergeeft
 • Virussen of andere computerprogramma´s bevat die soft- of hardware kunnen beschadigen of op een andere wijze het gebruik van een computer op een ongewenste manier kunnen aantasten
 • Enquêtes of kettingbrieven bevat
 • Het doel heeft om persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen, in het bijzonder voor commerciële doeleinden
 • De gebruiker garandeert Zorg In Vlaanderen dat hij/zij geen programma’s of functies gebruikt om geautomatiseerde paginaimpressies of inhoud op Zorg In Vlaanderen te genereren.
 • In het geval van het schenden van algemene voorwaarden, heeft Zorg In Vlaanderen het recht, zonder het opgeven van reden, om de gebruiker uit te sluiten van het platform.
 • De vervolging en handhaving van verdere eisen tot schadevergoedingen blijven ongeschonden.

 

KLACHTEN/BEËINDIGING

 • Klachten met betrekking tot leveringen en diensten van welke aard ook, dienen binnen de 7 dagen na ontvangst van het geleverde of de gepresteerde dienst, voldoende gemotiveerd ter kennis worden gebracht van Zorg In Vlaanderen. Zorg In Vlaanderen zal binnen de 10 dagen na ontvangst van de klacht, gepast antwoord geven. Geen enkele klacht ontslaat de klant van zijn betalingsverplichtingen, deze doet dus uitdrukkelijk en weloverwogen recht van zijn opschortingsrecht.
 • Bij een vroegtijdige beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen Zorg In Vlaanderen en de Klant, en voor zover de voormelde looptijd van 12 maanden nog niet verstreken is, zal de Klant evenwel de restwaarde verschuldigd zijn aan Zorg In Vlaanderen, gelijk aan het gefactureerde bedrag voor de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst, te vermenigvuldigen met de nog te vervallen maanden van de voormelde looptijd van 12 mnd.

 

SCHORSING VAN DE VERBINTENISSEN

 • Zorg In Vlaanderen is gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling zijn tussenkomst te schorsen tot de klant al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de klant de bevoegdheid om de betaling van het gehele factuurbedrag, zelfs niet van een gedeelte ervan, te schorsen of uit te stellen.

 

BETALINGEN – SCHADEBEDING EN RENTE

 • Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van Zorg In Vlaanderen, netto zonder disconto, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald. Indien Zorg In Vlaanderen genoodzaakt wordt om de klant in gebreke te stellen dan wel aan te manen zal hiervoor per schrijven een forfait van 12,50 € worden aangerekend per aanmaning. Dit forfait komt tegemoet aan de administratieve kosten die zulks veroorzaakt. Dit zal mee opgenomen in de aanmaning en de afrekening. Elke laattijdige betaling of nakoming van één van de essentiële verplichtingen van de contractant maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Het bedrag van elke factuur van Zorg In Vlaanderen dat niet volledig is betaald op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schade, gelijk aan 12% van dit bedrag met een minimum van 500 euro.  Het onbetaalde factuurbedrag brengt tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele verwijlintrest voort, gelijk aan 12% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur. Daarenboven heeft Zorg In Vlaanderen het recht om de terugvordering te vragen van alle kosten die in hoofde van Zorg In Vlaanderen zijn gemaakt ter invordering van de openstaande factuur, zoals daar zijn advocatenkosten, administratiekosten, kosten van aangetekende zendingen. De opsomming van de invorderingskosten is exemplatief en niet exhaustief. Partijen gaan akkoord om desbetreffend steeds het basistarief van de geactualiseerde bedragen van de rechtsplegingsvergoeding te weerhouden.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE  RECHTBANKEN

 • Alle overeenkomsten tussen Zorg In Vlaanderen  en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Naar keuze van Zorg In Vlaanderen worden geschillen gebracht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt. Zorg In Vlaanderen behoudt zich wel het recht voor om de zaak in te leiden in het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de Klant. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

 

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

 • SC Corporate Group bvba (Zorg In Vlaanderen)
  Willekensmolenstraat 88
  3500 Hasselt
  België
  E-mail: info@zorginvlaanderen.be
  Telefoon: 011 91 75 97
  Ondernemingsnummer: BE 0843.450.929